Asahi Kasei Corporation, Japan

Operation Current Certification Status Current Certification Audit Documents Initial Certification Operation Details Location

Asahi Kasei Corporation, Mizushima

Current Certification Status

Currently Certified

Current Certification

26-Oct-18

Audit Documents
Initial Certification

26-Oct-18

Operation Details

Signatory Date:
May 01, 2017

Location

Japan

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
Asahi Kasei Corporation

2767-11 Aza Niihama, Kojima-shionasu, Kurashiki-shi
Okayama
711-0934
Latitude
34.478471
Longitude
133.767292