Polymetal International PLC, Cyprus

Operation Current Certification Status Current Certification Audit Documents Initial Certification Operation Details Location

Amursk

Current Certification Status

Currently Certified

Current Certification

29-Apr-19

Audit Documents
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
June 08, 2016

Location

Russia

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
Amur Hydrometallurgical Plant LLC

6 st. Shkolnaya
Amursk
Khabarovsk

Lunnoye

Current Certification Status

Not Designated for Certification

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
October 13, 2020

Location

Russia

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
CJSC Magadan Silver

1 Transportnaya st.
Magadan

Kubaka

Current Certification Status

Not Designated for Certification

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
October 13, 2020

Location

Russia

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
Omolon Gold Mining Company LLC

1 Transportnaya st.
Magadan

Voro

Current Certification Status

Currently Certified

Current Certification

18-Jun-19

Audit Documents
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
April 29, 2019

Location

Russia

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
CJSC Gold of Northern Urals

4 Karpinskogo st.
Krasnoturyinsk
Sverdlovsk
624460

Varvara

Current Certification Status

Designated for Certification: Not yet Certified

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
October 13, 2020

Location

Kazakhstan

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
JSC Varvarinskoye

74 Al-Farabi str.
Kostanai
110000

Mayskoye

Current Certification Status

Not Designated for Certification

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
October 13, 2020

Location

Russia

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
Mayskoye Gold Mining Company

Chukotka

Additional Information or Comments

The Mayskoye operation does not use cyanide.

Svetloye

Current Certification Status

Not Designated for Certification

Current Certification
Initial Certification
Operation Details

Signatory Date:
May 17, 2019

Location

Russia

Signatory Ownership:
100%

Operating Company:
Svetloye LLC

Khabarovsk Territory